ÜZLETI FELTÉTELEK ÉS SZEMÉLYI ADATVÉDELEM


OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY


Základné pojmy
Tento dokument definuje obchodné a reklamačné podmienky pri nákupe v internetovom obchode shop.strekovin.sk a obsahuje informácie, týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania, sprístupňovania a prenosu osobných údajov dotknutých osôb, týkajúcich sa klientov Prevádzkovateľa (pričom klientom je každý klient, ktorý je fyzickou osobou alebo akákoľvek dotknutá osoba konajúca v mene klienta. Prevádzkovateľom internetového obchodu shop.strekovin.sk / ďalej „e-shop“ / je organizácia VIATELL, s.r.o., Turecká 36, 94002 Nové Zámky, IČO: 42205620, DIČ: 2023264034 / ďalej „Prevádzkovateľ“ /. 

Objednávka
Objednávku vstupeniek a iných tovarov v internetovom obchode vytvárate tak, že pridáte produkt, ktorý plánujete nakúpiť do nákupného košíka a prejdete do procesu finalizovania objednávky cez nákupný košík. Tu si po registrácii zvolíte spôsob platby a následne vyjadríte súhlas s Obchodnými podmienkami. Minimálna hodnota objednávky nie je určená. Po odoslaní objednávky Vám bude zároveň odoslané e-mailom jej potvrdenie s informáciami o objednaných produktoch. V prípade, ak v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti obratom nás skontaktujte na stránke uvedených kontaktných bodoch. Po vybavení objednávky, odoslaní zásielky, respektíve pripravenie k osobnému odberu alebo sprístupnenia vstupeniek na stiahnutie a tlač, vám bude zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail uvedený v registrácií. Zákazník môže tiež stav objednávky sledovať v zozname objednávok po prihlásení k svojmu účtu. 

Zrušenie objednávky zo strany zákazníka
Zákazník môže do 2 týždňov od uskutočnenia objednávky zrušiť svoju objednávku, pokiaľ ešte nebola expedovaná alebo poskytnutá na stiahnutie v prípade vstupeniek. Zrušenie je možné priamo v zozname Vašich objednávok alebo nás kontaktujte telefonicky prípadne e-mailom. V prípade, že platba za tovar už bola vykonaná zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha vrátená späť na účet zákazníka, odkiaľ zálohová platba prišla. Pri platbe zálohovo, môže byť v prípade jednostranného zrušenia objednávky zákazníkom vrátená znížená záloha s odpočítaním bankového poplatku, ktorý bol účtovaný bankou príjemcu platby. Poplatky sú podľa aktuálne platných cenníkov banky príjemcu platby v momente zaplatenia zálohy. V prípade zrušenia objednávky z dôvodu nedodržania avizovaného termínu expedície sa žiadne poplatky neplatia. 

Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časti v nasledovných prípadoch: 
  • - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
  • - zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru
  • - tovar je dlhodobo nedostupný alebo jeho časovú dostupnosť nie je možné odhadnúť
  • - nastali neplánované skutočnosti, ktoré spôsobili zmenu ponúkaných služieb v prípade objednávky vstupeniek
V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, budeme vás kontaktovať emailom alebo telefonicky a navrhneme Vám alternatívy ďalšieho postupu ( náhrada objednaného produktu iným, zrušenie objednávky a podobne ). V prípade, že tovar nemá náhradu, bude z objednávky len zrušený. V prípade ak zákazník tovar už uhradil a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia než už zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na účet zákazníka v najkratšom možnom termíne ( obvykle do 3 pracovných dní od zmeny objednávky ). V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po vykonaní zmeny vyššia, bude zákazníkovi daný k úhrade rozdiel. 

Platobné možnosti
Za objednaný tovar a vstupenky je možné uskutočniť platbu priamo prevodom na účet prevádzkovateľa obchodu alebo prostredníctvom platobnej brány 24-pay. ( okamžité online prevody cez internetbankingové služby slovenských bánk a platobné karty VISA, MasterCard, Maestro ) - Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. 
V prípade úhrady prevodom po sfinalizovaní objednávky obdržíte aj emailom všetky potrebné údaje na zrealizovanie prevodného príkazu. V prípade platby cez platobnú bránu Vás obchod presmeruje na príslušný portál 24-pay.sk, kde budete pokračovať v zmysle inštrukcií portálu. Pri nákupe tovaru je možné úhradu realizovať aj až pri preberaní tovaru, tzn. formou dobierky. Platba za vstupenky formou dobierky nie je možná. 

Predaj vstupeniek
Vstupenky na rozdiel od ostatného tovaru nie sú distribuované zákazníkovi ale môže si ich prevziať elektronicky ( stiahnuť a vytlačiť ) v zozname svojich objednávok po uskutočnení platby a pripísaní úhrady na účet prevádzkovateľa obchodu. Pre uskutočnenie nákupu a získania vstupeniek platí nasledovný postup: Zákazník si musí zvoliť požadovaný počet kusov z vybraného typu vstupenky a vložiť ich do nákupného košíka. Pri finalizovaní objednávky je potrebné vyplniť krátky registračný formulár čím získate konto v internetovom obchode. Cez toto konto si budete vedieť následne stiahnuť zakúpené vstupenky. Akonáhle obchod má potvrdenú vašu platbu a nákup/objednávka sa dostane do stavu UHRADENÁ, v zozname objednávok sa zobrazí ikonka VSTUPENKY, cez ktorú je možné otvoriť PDF súbor s pripravenými vstupenkami. O možnosti stiahnuť si vstupenky je zákazník informovaný aj emailom. Vstupenky si vytlačte ( stačí aj na čiernobielej tlačiarni ) a preukážte sa nimi pri vstupe na festival na mieste určenom na kontrolu vstupeniek z predpredaja. Pokiaľ vstupeniek má zákazník viac, môže ich aj vystrihnúť a odovzdať každej osobe pre ktorú boli zakúpené. Dôležité je neporušiť čiarový kód na každej vstupenke na základe ktorého sa pri vstupe overuje jej platnosť. Vstup na jeden kód lístka je možný len pre jednu osobu, preto je potrebné dbať na to aby iné osoby nerobili z týchto vstupeniek kópie. V prípade ak súčasťou vstupenky bolo získanie aj iných predmetov ( napr. degustačný pohár a kupóny), tieto obdrží zákazník po predložení takejto vstupenky pri vstupe na festival. Ak súčasťou vstupenky sú aj iné služby ako napr. zabezpečenie dopravy, je treba postupovať podľa informácií uvedených na vstupenke alebo v sprievodných informáciách. Objednávku vstupeniek je potrebné uhradiť do 7 dní od jej vytvorenia. V prípade ak nebude do tejto doby uhradená, automaticky je v systéme stornovaná a nie je možné na ňu realizovať úhradu. V prípade pretrvávajúceho záujmu zakúpiť zľavnené vstupenky v predpredaji, je po expirácii objednávky možné vytvoriť v internetovom obchode novú objednávku a tú uhradiť. 

Termín expedície tovaru
Termín expedície tovaru bude potvrdený obchodníkom ktorý Vás bude kontaktovať telefonicky alebo elektronicky emailom po obdŕžaní objednávky. Obvykle sa tovar expeduje nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky alebo naskladnení tovaru do nášho skladu. Snažíme sa o individuálny prístup a po vzájomnej dohode je možný termín dodania tovaru upraviť. 

Kontrola dodávky
Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok ( obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Dopravca ( pošta alebo zásielková služba ) následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaného protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad. 

Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru spotrebiteľom je možné v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom 634/1992Zb bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktoré bolo zakúpené osobným odberom u prevádzkovateľa obchodu. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar. Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky: 
  • - tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
  • - tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
  • - tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania
Podmienky vrátenia tovaru sa nevzťahujú na elektronicky vydané a prevzaté/stiahnuté vstupenky. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľ využíva iných sprostredkovateľov, ktorí mu zabezpečujú služby na základe Zmluvy o sprostredkovaní / jedná sa hlavne o IT služby ako podpora prevádzky informačného systému internetového obchodu a jeho databázy /. Dáta vrátane osobných údajov sú spracovávané automatizovane v databázach informačného systému e-shopu, ktorý je umiestnený na webhostingovaných serveroch pripojených do siete internet. 

Informácie a poučenie o právach
V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytuje Klient svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom registračným a objednávkovým formulárom zákazníka e-shopu na internetovej stránke www.elim.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom a objednávkovom formulári ako aj údaje o nákupoch používateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na účely registrácie zákazníkov, registrácie záujemcov o príjem informačných emailov / newsletterov /, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.

V prípade, ak Klient má záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi e-mailom na festival@strekovin.sk alebo telefonickým prípadne SMS kontaktom na telefónne číslo uvedené na internetových stránkach shop.strekovin.sk Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zo strany Klienta. Po zrušení registrácie v e-shope a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Klienta bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty. 

Kupujúci ako dotknutá osoba zakliknutím políčka „Vyjadrenie súhlasu s Obchodnými podmienkami“ pred odoslaním registračného a objednávkového formulára berie na vedomie, že právnym základom spracovania osobných údajov uvedených vyššie (meno a priezvisko, bydlisko, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu) je plnenie zmluvnej povinnosti predávajúceho a tiež plnenie zákonnej povinnosti predávajúceho, pričom predávajúci a ním poverené osoby – sprostredkovatelia – ktorí v mene prevádzkovateľa spracovávajú osobné údaje tak konajú v súlade so zákonom číslo 18/2018 a nariadením GDPR. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ. Kupujúci používaním internetového obchodu berie na vedomie, že predávajúci spracúva poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i to, že osobné údaje možno v prípade plnenia zákonnej povinnosti ďalej spracovať pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

Osobné údaje, uvádzané do príslušného registračného alebo objednávkového formulára musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaním takéhoto formulára Klient dáva súhlas, že jeho osobné údaje budú poskytované spoločnosti Prevádzkovateľa a sprostredkovateľom, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Prevádzkovateľom e-shopu, ako sú najmä prepravné spoločnosti a technická IT podpora prevádzky e-shopu a správa databáz. Klient berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom a objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, alebo vykonania auditu. Zároveň Klient berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR nariadenie Európskeho parlamentu č.2016/679. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov. 

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu: Strekovin - Strekovská vínna cesta OZ ( IČO: 42205620 ), VIATELL, s.r.o. (IČO : 44604769), 24pay., s.r.o. ( IČO: 44002602 ), Slovenská pošta, a. s. (IČO : 36631124), DirectParcelDistribution SK, s.r.o. (IČO : 35834498). Ďalšie právnické osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú prípadne priamo vyžadujú zákony platné v Slovenskej republike. Prevádzkovateľ plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov – Klientov a vyžaduje výhradne len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky, vzájomnú základnú komunikáciu alebo zaslanie informačného emailu. Všetky poskytnuté osobné údaje sú použité výlučne pre daný účel. 

V prípade, ak Klient nechce, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze Prevádzkovateľa, môže písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu, na ktorý svoje údaje poskytol. Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi, budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu. Prevádzkovateľ e-shopu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu. 

V prípade, ak má Klient podozrenie, že Prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinnosti ochrany osobných údajov, má ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).


Zásady používania cookie

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročnej).
Cookies nie sú priamo viazané na naše meno ani e-mailovú adresu. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov. 

Informácie o využívaní cookies službami Google zistíte tu.

Ako nastaviť používanie súborov cookies?
Nastaviť cookies podľa vašich požiadaviek môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači.
Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

25.05.2018
ONLINE JEGY VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

Belépőjegyek megvásárlása fesztiválra a webüzletünkön keresztül egyszerű és csak néhány lépésböl áll. Az elején válaszd ki a jegy típust és a szükséges darabszámot, és add hozzá a kosárba.
Hogy teljes legyen a vásárlás, töltse ki a rövid regisztrációs űrlapot, amivel létrehoz egy magán számlát üzletünkben amelyiken keresztül lehetőség lesz majd letölteni a megvásárolt belépőjegyeket. Fizetési lehetőségek kínálatunk közé tartozik az átutalás, ahol e-mailre megkapja a szükséges fizetési adatokat és a 24-pay fizetési kapu szolgáltatásai, ahol a kifizetést internetbanking és hitelkártyák igénybevételével lehet végrehajtani. Ebben az esetben a kifizetési visszaigazolás általában azonnali.
Miután már a rendszer megerősítette a beérkezett fizetést, megrendelése a rendelések listáján átkerül a FIZETETT státuszba és látni fogja a "JEGYEK" ikont, amelyen keresztül meg tudja nyitni a PDF-fájlt az ön számára elkészített fesztivál jegyekkel. Erröl a lehetőségröl tájékoztatást küldunk e-mailben is.
Így megszerzett jegyeket nyomtasa ki ( elég fekete-fehér nyomtatón is ), és hozza magával a fesztiválra. Több belépőjegy esetén ki is lehet vágni, és megadni minden egyes személynek, aki számára vásarolva voltak. Fontos megjegyezni, hogy a jegyen találhatő vonalkódnak sértetlennek kell maradni minden egyes jegyen mert ez alapján van ellenőrizve annak érvényessége a fesztivál bejáratánál. Egy belépőjegyen csak egy személy léphet be a fesztiválra, ezért figyeljenek arra hogy mások nekészítsenek másolatot.